REZERVASYON
444 0 280

Kişisel Verilerin Korunması

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU

 

Konaklama tesisi işletmeci olarak şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.  Bilindiği üzere kişisel verileriniz 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” koruması altında olup, şirketimizce talep edilen kişisel veri niteliğindeki bilgiler ve bunların ne şekilde kullanıldığı hususunda sizi kısaca bilgilendirmek isteriz:

Belirtilen Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, konaklama tesisi faaliyetini yerine getirirken, gerek şirketimiz gerekse şirketimiz adına şubelerimiz, acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile ve ayrıca 3. kişi tedarikçi firmalar ve özellikle seyahat acentaları ile anlaşmalar yapmak suretiyle adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmekte, bunun dışında konaklama tesislerimize konaklama amacıyla geldiğiniz sırada giriş işlemleriniz esnasında da kimlik, pasaport vb. kimlik belgelerinizin örnekleri yasal zorunluluk nedeniyle alınmaktadır. Tüm bu işlemler sırasında kişisel veri kapsamında yer alan kimlik ve kimi zaman da kredi kartı bilgileriniz şirketimiz bilgi sistemine dahil olmaktadır. Bunlardan kimlik bilgilerinize ilişkin kısmı kimi zaman kısmen veya tamamen ve hizmet talepleriniz çerçevesinde 3.kişi tedarikçi firmalar ile ( havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar), bir kısmı da yasal zorunluluk nedeniyle emniyet, sağlık, çevre, istatistik gibi kamu kuruluşlarıyla yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda özel talep ve/veya periyodik bildirimler şeklinde paylaşılmaktadır. 

Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkilendirilmiş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilmektedir.

Belirtilen haller dışında şirketimiz elde edilen kişisel verinizi hiçbir şekilde ve ortamda paylaşmamakta, edindiği bu kişisel veriyi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile sadece kadın-erkek-çocuk, konaklama süresi ve zamanı, tüketim, konaklama tekrarı ve benzeri konularda ve sadece kişi sayısı bazında istatistik bilgi oluşturma amacı dışında da hiçbir şekilde kullanmamaktadır. 

Bu nedenle veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimizce; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, değiştirilebilmekte,  güncellenebilmekte, periyodik olarak kontrol edilebilmekte, yeniden düzenlenebilmekte, sınıflandırılabilmekte, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilmekte, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilmekte, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilmekte ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilmektedir.

 

Bu açıklamalar ışında 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında oluşabilecek “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “yukarıdaki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” şeklindeki hak ve taleplerinize ilişkin başvuru form ve yöntemi konusunda da siz değerli müşterimizi aydınlatmak ve aşağıda yer alan beyan ve onayınızı, aktarılan yasal düzenleme gereğince almak durumundayız.

Saygılarımızla

                                                                                          TUTİS TURİZM TİCARET SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ 

 

ONAY BEYANI;

“İşbu bilgilendirme, beyan ve onay  formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin ( c) bendi uyarınca, fiilen maddi olarak, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıda yer alan beyanımın geçerli olduğunu, “Kişisel Veri Bilgi Talebi Formu”nun da tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.”

 

Onay veriyorum:                                                                  Müşteri Ad, Soyadı İmzası/ Tarih

BAŞVURU İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

 

 

Teşekkürler! İsteğiniz başarıyla alındı!
Bir sorun oluştu! Lütfen geçerli bir email adresi girin!